Openingsuren
Ma - Vrij 07u30 - 19u00

Contact Tel
0472 73 52 39

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

verkoopsvoorwaarden

Offertes en prijsopgaven

Artikel 1 - Alle offertes zijn vrijblijvend en blijven geldig voor een periode van 30 dagen te rekenen vanaf de opsteldatum van de offerte.

De overeenkomst komt slechts tot stand op het ogenblik van de aanvaarding door DVO Services van de schriftelijke orderbevestiging.

Artikel 2 - Voor het opmaken van een offerte door DVO Services dienen alle noodzakelijke en nuttige gegevens ter beschikking te worden gesteld.

Deze stukken blijven in het bezit van DVO Services.

De medecontractant is uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de ter beschikking gestelde gegevens.

Artikel 3 - De offertes worden opgemaakt op basis van de op de dag van verzending geldende transportkosten, grondstofprijzen, inkoopprijzen, belastingen, invoerrechten en/of andere lasten van welke aard ook.

Indien er zich voor de levering een wijziging voordoet in een van de vermelde factoren die van aard zou zijn om de prijs te beïnvloeden, behoudt DVO Services zich het recht voor om een prijsherziening door te voeren.

Artikel 4 - Behoudens andere bepalingen geldt de overeengekomen prijs af fabriek. De taksen, alle kosten en risico's van laden, vervoer, e.d. zijn ten laste van de medecontractant.

Termijn en leveringen

Artikel 5 - De leveringstermijnen zijn niet bindend. Ze vangen slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en volledige bestelling. Het niet naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

Overmacht geeft onze onderneming recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding. Oorlog, mobilisatie, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen en iedere oorzaak die de regelmatige levering door onze leveranciers in grondstoffen, brandstoffen, en bevoorrading voor een normale productie voor de verzending of het transport verhinderen alsook alle gelijkaardige omstandigheden die onze onderneming of haar onderaannemers of leveranciers zou ondergaan, worden beschouwd als zijnde overmacht.

Aanvaardingen en klachten

Artikel 6 - Klachten inzake zichtbare gebreken moeten worden ingeroepen binnen de 8 dagen na de levering.

Dit dient te gebeuren bij wijze van aangetekend schrijven waarin de gebreken op limitatieve wijze worden aangegeven.

Verborgen gebreken moeten worden ingeroepen binnen de zes maanden na de levering.

Artikel 7 - Onze producten zijn gewaarborgd tegen alle gebreken en constructiefouten gedurende een jaar vanaf de leveringsdatum.
Enkel schriftelijke klachten die werden ingediend binnen de acht dagen na ontdekking, kunnen in aanmerking genomen worden.
De waarborg vervalt indien de koper veranderingen aanbrengt aan de geleverde waar zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
De inbezitname zonder voorbehoud van de koopwaar geldt als aanvaarding ervan voor wat zichtbare gebreken betreft.
Betreffende verborgen gebreken beschikt de koper, ten overstaan van de verkoper, over een mogelijkheid tot voorziening die geregeld wordt door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.
- Onze onderneming kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor geleverde en aangekochte goederen van de koper zelf. De goederen vallen in geen geval onder garantie door onze onderneming bij fabrieksfouten en ingebrekestellingen na plaatsing van de geleverde goederen van de koper.
- Onze onderneming kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke schade en de eventuele gevolgen, veroorzaakt door uitvoering van werkzaamheden of veroorzaakt door overmacht.

Betaling

Artikel 8 - Al onze facturen binnen 14 dagen na factuurdatum, via overschrijving op het nummer BE65 6528 3702 4196

Artikel 9 - Bij eventuele betwisting van onze facturen dienen deze binnen de 8 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons te zijn. Na deze periode is er geen betwisting meer mogelijk.

Artikel 10 - Voorbehoud van eigendom: De geleverde koopwaar blijft onze eigendom tot de volledige prijs werd betaald.

Artikel 11 - Elke laattijdige betaling leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot de verplichting voor de koper om een jaarinterest van 12% te betalen op de verschuldigde bedragen, zonder afbreuk van elke andere schadevergoeding die door ons zou kunnen gevorderd worden. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag zal zonder ingebrekestelling en bovenop de vermelde interest, het totaalbedrag van de factuur verhoogd worden met Forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 50€ .Zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

Rechtsvordering

Artikel 12 - Op alles wat niet expliciet geregeld is in deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

Artikel 13 - In geval van betwisting van welke aard ook, zelfs in geval van aangenomen wissels, zijn alleen de rechtbanken van het Rechtsgebied te Brussel bevoegd.